Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta Seniora

kartaSenioraPrzod.png

 

Gmina Wołów rozpoczęła realizację projektu „Wołowska Karta Seniora”. Dzięki karcie osoby po 60. roku życia będą mogły skorzystać ze zniżek.

Karta stanowi formę aktywizacji seniorów. Pomysłodawcą programu jest Gmina Wołów. Wołowska Karta Seniora jest odpowiedzią na postulaty, które pojawiły się w prowadzonym badaniu ankietowym wśród seniorów z terenu gminy. WKS jest elementem dużego przedsięwzięcia jakim jest program na lata 2019-2030 „Gmina Wołów Seniorom”.

Jak wynika z opinii środowisk, gdzie karty zostały wprowadzone, posiadacze kart chętniej angazują się w życie społeczne, bardzo często dzięki zastosowanym znikżkom korzystają z ofert kulturalnych, sportowych czy wyjazdowych. Przedsięiorcy tworzą przy okazji nową grupę docelową jaką są osoby starsze, natomiast samorządy wydają kolejne edycje kart seniora dając tym samym impuls przedsiębiorstwom do uczestnictwa w programie. Taki cel stawiamy również sobie wydając WKS.

 

Kto może otrzymać kartę?

Wołowską Kartę Seniora może otrzymać każda osoba, która ukończyła 60. rok życia i wypełni formularz zgłoszeniowy.

Gdzie znaleźć formularz zgłoszeniowy?

Formularz karty zgłoszeniowej załączony jest na końcu artykułu. Dostępny jest także w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wołowie. Wypełniony kwestionariusz należy opatrzyć własnoręcznym czytelnym podpisem i dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Wołowie (II piętro, pokój nr 13). Informacje odnośnie karty: 71 319 13 30.

Czy karta jest płatna?

WKS jest bezpłatna, a oprócz tego jest bezterminowa.

Jakie korzyści niesie ze sobą posiadanie Wołowskiej Karty Seniora?

Upoważnia ona do zniżek w puntkach wskazanych przez Partnerów karty. Gmina Wołów jest obecnie na etapie podpisywania porozumień z partnetami programu.

W jaki sposób korzystać z posiadanej karty?

Korzystanie przez seniora z promocji oferowanych przez partnerów jest możliwe wyłącznie za okazaniem karty i dokumentu tożsamości.

W jakim czasie można otrzymać kartę?

Karta w miarę możliwości będzie wydawana bezpośrednio po przedłożeniu przez seniora wypełnionego formularza zgłoszeniowego, w każdym przypadku jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wypełnionego kwestionariusza.

Co w przypadku, gdy senior nie może odebrać karty osobiście?

W takim przypadku senior może upoważnić pisemnie wsazaną przez siebie osobę, która w jego imieniu odbierze kartę.

Czy karta może być udostępniana innym seniorom?

Nie, karta jest imienna i nie może być udostępniana innym osobom.

Czy senior może korzystać ze zniżek po przeprowadzeniu się poza teren gminy?

W przypadku zmiany miejsca zamieszania znajdującego się poza Gminą Wołów, senior jest zobowiązany do niezwłocnego poinformowania o tym fakcie Gminy Wołów i zwrotu karty oraz traci uprawnienie do korzystania z promocji oferowanych przez partnerów.

Czy senior może zrezygnować z posiadania karty?

Tak, senior może zrezygnować z karty w każdym dowolnym momencie.

Co w przypadku utraty lub uszkodzenia karty?

Należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Wołowie w celu złożenia wniosku o duplikat karty.

Kto może być partnerem programu Wołowska Karta Seniora?

Partnerem Programu może być każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna lub inny podmiot, które przystąpią do współpracy w ramach Programu poprzez umożliwienie posiadaczom karty korzystania z promocji na świadczone przez siebie usługi lub na zakup oferowanych przez siebie towarów.

W jaki sposób można dokonać zgłoszenia jako Partner programu?

Wzór formularza zgłoszeniowego dla Partnera programu znajduje się w załącznikach do powyższego artykułu. Zakres oferowanych przez danego Partnera promocji i zasady korzystania z nich określa porozumienie zawarte przez partnera z Gminą Wołów, którego wzór okresla załącznik do powyższego artykułu.

Gdzie znajdą się informacje, które podmioty są Partnerami programu?

Aktualna informacja o partnerach programu oraz oferowanych promocjach będzie dostępna na www.wolow.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Wołowie. Oprócz tego każdy Partner w widocznym miejscu będzie posiadać w swojej siedzibie naklejkę informującą o uczestnictwie w programie.

 

ZOBACZ PARTNERÓW 

 

PDFWKS STAN NA 16.08.2022.pdf (2,07MB)

Wersja XML