Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie, ul. Wiśniowa, dz. nr 23/9, AM-33

o g ł o s z e n i e

Zgodnie z art. 38, art. 39 ust. 2 i art. 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. 2021.2213) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie.

I przetarg został przeprowadzony 30.09.2021 r. a drugi 24.11.2021 r.

Wołów, ul. Wiśniowa

Działka niezabudowana nr 23/9 Am 33 o pow. 0,0165 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00026063/8

Użytki i klasy bonitacyjne: W-RIVa - 0,0060 ha i Bp – 0,0105 ha.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MN/87 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka użytkowana częściowo jako rów melioracyjny. Od strony drogi znajduje się murek oporowy. Na działce usytuowany jest czynny kanał sanitarny 500 wipro oraz czynna sieć sieć wodociągowa fi 90 PVC.

Nabywca nieruchomości złoży w treści umowy sprzedaży oświadczenie o ustanowieniu nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Gminy Wołów polegającej na dostępie do urządzeń służących do odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę w celu użytkowania, obsługi technicznej, wykonania czynności związanych z eksploatacją, remontem, wymianą tych urządzeń oraz usuwaniem ewentualnych awarii, przebudową, rozbudową, w tym przyłączeniem kolejnych odbiorców do sieci wod-kan.

Należy zachować pas ochronny wolny od zabudowań, nasadzeń drzew i krzewów co najmniej 2,0 m od osi kanału sanitarnego i wodociągu.

Poza tym nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Forma zbycia – przeniesienie własności

Cena wywoławcza – 6.750,00 zł

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23 % VAT

Wadium – 700,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 08.02.2022 r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34).

Wadium musi zostać wniesione do 02.02.2022 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu. W tytule wpłaty wadium winien być wskazany również numer działki, której wadium dotyczy.

Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć dowód tożsamości i ewentualnie stosowne upoważnienie do reprezentowania oferenta.

Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium.

Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy.

W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, (Rynek 34) pokój nr 14, tel. 71/ 319 13 15, 71/ 319 13 24.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zmianami). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Wołów można uzyskać na stronie http://bip.wolow.pl/m,105,ogloszenia-o-przetargach-na-sprzedaz.html załącznik „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych”.

PDFmapa Wiśniowa 23 9 Am 33.pdf
 

Wersja XML