Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołów, dz. nr 15/30, AM-34

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 20208, poz. 1990 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa.

Wołów – działka zabudowana nr 15/30 AM 34 o pow. 0,6911ha KW WR1L/00026117/2

W planie zagospodarowania przestrzennego teren po części oznaczony symbolem MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w działki zagospodarowanej jako ogródki przydomowe. Użytek – B. Okres dzierżawy – 3 lata.

Do dzierżawy część działki – pow. 0,0096ha – teren rekreacyjny, plac zabaw.

Czynsz dzierżawny – 70,00zł + aktualnie obowiązujący podatek VAT będzie płatny jednorazowo do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał również podatek z tytułu dzierżawy

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie,

pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

Wersja XML