Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołów, dz. nr 25/78, AM-51

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz. 1990 ) Burmistrz  Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa.

Wołów –  działka nr 25/78 AM 51  o pow. 0,0157ha  KW WR1L/00045822/6

W planie zagospodarowania przestrzennego teren po części oznaczony symbolem MU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Do wydzierżawienia przeznacza się działkę o pow. 0,0157ha

Użytek -klasa gruntu – B

Przeznaczenie dzierżawy – ogródek przydomowy,

Okres dzierżawy – 3 lata.

Czynsz dzierżawny – 70,00 zł rocznie,  będzie płatny jednorazowo do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał również podatek z tytułu dzierżawy

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy. Po upływie tego terminu należy zgłosić do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie (przybudówka Ratusza – wejście od szachownicy, pokój nr 14).

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie,

pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

Wersja XML