Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa, ul. Słowackiego, dz. nr 23, AM-48

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz. 1990 ) Burmistrz  Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa.

Wołów, ul. Słowackiego – działka nr 23 AM 48 pow. 0,0645ha (dr)

KW WR1L40525/9, w planie przestrzennego zagospodarowania teren oznaczony symbolem  MN: –  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Do wydzierżawienia przeznacza się część działki o pow. 0,0042ha.

 Przeznaczenie dzierżawy – ogródek przydomowy.

 Okres dzierżawy –  do 3 lat.

Czynsz dzierżawny – 70,00 zł  rocznie, który będzie płatny jednorazowo do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski  w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał również podatek od nieruchomości z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będą mogły być zawarte umowy dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM

w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45.  Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

Wersja XML