Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Lubiąż, dz. nr 612/2, AM-3

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

 Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz. 1990 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Lubiąż.

Lubiąż – działka nr 612/2 AM 3 o pow. 0,0987 ha KW WR1L/00039374/5

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem M/U –teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Do wydzierżawienia przeznacza się część działki o pow. 0,0561 ha

Klasa gruntu – Bp

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Czynsz dzierżawy – 78,54 zł rocznie.

Czynsz będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie,

pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

Wersja XML