Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLII Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 15.11.2021 r.

                  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Wołowie na dzień  15 listopada 2021r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie, ul. Rynek – ratusz 34, 56-100 Wołów.

 

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 15 listopada 2021 r.

 

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o podpisaniu protokołu z Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 września 2021 r.
 4. Informacja o podpisaniu protokołu z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 października 2021 r.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Wołów z działalności za okres 20 września 2021 – 4 listopada 2021 oraz

z wykonania uchwał.

 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany uchwały nr XXX/247/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2021 – 2035
 2. zmiany uchwały nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2021 rok
 3. obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Wołów na rok podatkowy 2022
 4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
 5. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
 6. udzielenia przez Gminę Wołów dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej relacji Wrocław Główny – Wołów / Wołów – Wrocław Główny
 7. powołania Komisji Statutowej  Rady Miejskiej w Wołowie

 

 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
 4. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

PDFBRM.0002.42.2021.pdf

Wersja XML