Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołów, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 71/21, AM-34

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

         Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.1990) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa .

 

Wołów ul. Wojska Polskiego,  działka nr 71/21 AM 34 pow. 0,1801ha  KW WR1L/00025134/0

W planie przestrzennego zagospodarowania teren oznaczony symbolem MW/43: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - klasa gruntu – B

Do wydzierżawienia przeznacza się część  ww. działki o pow. 0,0203ha (B), 

 

    Przeznaczenie – ogródek przydomowy

Okres dzierżawy –  do 3 lat.

Czynsz dzierżawny – 70,00zł rocznie. Czynsz będzie płatny  do 10-go  maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie

Dzierżawca będzie opłacał również podatek z tytułu dzierżawy.

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, sprawę prowadzi Marek Krasowski - tel. 319 13 45.

Wersja XML