Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołów, dz. nr 9, AM-21

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

 Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz. 1990 ) Burmistrz  Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa.

 Wołów,  ul. Powstańców Śląskich  działka nr 9 AM 21 o pow. 0,3050ha KW -  WR1L/00009553/5

W planie przestrzennego zagospodarowania teren oznaczony symbolem: MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

Klasa gruntu - PsIV

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze.

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Do wydzierżawienia przeznacza się  działkę o pow. 0,0650ha (PsIV).

 Czynsz dzierżawny w wysokości 91,00zł  rocznie, będzie płatny jednorazowo  

 do  30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

 

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie. Po okresie wywieszenia wykazu zostanie sporządzona umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

Wersja XML