Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołów, dz. nr 13/1, AM-30

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. Z 2020. poz.1990 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa.

Wołów, działka nr 13/1 AM 30 o pow. 0,2456 ha KW - WR1L/00040525/9

W planie przestrzennego zagospodarowania – teren oznaczony symbolem KD – drogi i ulice klasy D.

Użytek - dr

Przeznaczenie dzierżawy – ogródek przydomowy.

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w działki o pow. 0,0057ha ( dr).

Czynsz dzierżawny w wysokości 70,00zł rocznie, będzie płatny jednorazowo do 30-go maja

każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie. Po okresie wywieszenia wykazu zostanie sporządzona umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

Wersja XML