Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa Lokalna to instrument wzmacniający współpracę samorządu i mieszkańców gminy Wołów umożliwiający realizację zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności.

Jest to kolejne narzędzie partycypacji społecznej obok budżetu obywatelskiego, funduszu sołeckiego oraz mechanizmów wsparcia dla organizacji pozarządowych w naszej gminie.

Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej została przyjęta przez Radę Miejską w Wołowie w dniu 27 marca 2015 r. i jest to obowiązujący dokument.

W ramach inicjatywy mieszkańcy nie tylko przedstawiają pomysł na konkretne przedsięwzięcie, ale również deklarują współudział w jego realizacji. Może on polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.

cbdcf9d06caaa052197aaa38a47d133a.jpeg

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej
w Gminie Wołów:

 

1. Wnioski składa się do Burmistrza Gminy Wołów w Punkcie Obsługi Klienta do dnia 30 kwietnia każdego roku (proponowany wzór wniosku w załączniku).

2. Oceny wniosków dokonuje komisja wg kryteriów określonych w Rozdziale 3 załącznika do uchwały nr VIII/49/2015.

3. Do realizacji przyjęte zostają wnioski, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania przeznaczonej w budżecie Gminy Wołów kwoty.

W 2019 r. zabezpieczono na ten cel 40 000,00 zł.

4. Warunkiem realizacji zadania jest opracowanie szczegółowego harmonogramu i budżetu zadania oraz określenie warunków umowy przez Wydział Spraw Społecznych we współpracy
z wnioskodawcą.

 

Wersja XML