Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, ul. Tadeusza Kościuszki, dz. nr 10/1 AM-47

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wołów – ul. Tadeusza Kościuszki

Działka zabudowana nr 10/1 AM 47 o pow. 2,3045 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00034304/9.

Na nieruchomości znajdują się:

- 9 budynków w złym stanie technicznym o łącznej powierzchni zabudowy 2211 m 2, oznaczonych w kartotece budynków jako produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa,

- pozostałości po silosach.

Przez teren działki przebiegają napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia ze słupami energetycznymi.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka jest oznaczona symbolami:

i leży w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

Na działce znajduje się stanowisko archeologiczne 52/52/75-25 AZP, ślad osadnictwa, neolit.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 543.400,00 zł

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 15.12.2021 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71/ 319 13 15, 71 319 13 14.

ODGmapa-Kościuszki U.odg

Wersja XML