Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołów, ul. Sportowa, dz. nr 5/7, AM-42

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020. poz.1990 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa.

Wołów, ul. Sportowa działka nr 5/7 AM 42 o pow. 0,0901, dz. nr 5/8 AM 41 o pow. 0,0080ha, KW - WR1L/00025042/8

W planie przestrzennego zagospodarowania – teren oznaczony symbolem ZP – zieleń parkowa.

Klasa gruntu –Bp

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze.

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Do wydzierżawienia przeznacza się część dz. nr 5/7 A 42 o pow.0,0525 ha oraz działkę 5/8 AM 42 o pow. 0,0080ha . Powierzchnia łączna 0,0605 ha.

Czynsz dzierżawny w wysokości 84,70 zł rocznie, będzie płatny jednorazowo do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie. Po okresie wywieszenia wykazu zostanie sporządzona umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45, 319 13 16. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

 

Wersja XML